Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo! W związku z ochroną danych osobowych uczniów XXI LO im. B. Prusa w Łodzi i ich rodziców informuję, że:


 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa z siedzibą w Łodzi przy ul.Kopernika 2.
 2. Państwa dane osobowe i Waszych dzieci tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie - kształcenia, wychowania i opieki uczniów.
 3. Państwa dane osobowe i Waszych dzieci zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom:
  • zastępcy dyrektora,
  • wychowawcom i nauczycielom,
  • sekretarce i kierownikowi gospodarczemu w zakresie wykonywanych obowiązków,
  • organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. MEN, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli,
  • firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania, oraz ubezpieczenia wycieczki,
  • ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z potrzebą udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki itp.,
  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminów maturalnych,
  • policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania.
 4. Dane osobowe, o których jest mowa w pkt. 2., podają Państwo na podstawie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r., nr 256., poz. 2572.) oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Inne dane podawane są dobrowolnie.
 5. Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
Dyrektor XXI LO im. B. Prusa w Łodzi


ZDALNE NAUCZANIE 1 procent

1% podatku dla XXI LO 1 procent

E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych