DZIEJE SZKOŁY
1946 - 1949

budynek jaracza

- Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Jarosława Dąbrowskiego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi, ul. Jaracza 26.

Historia XXI Liceum Ogólnokształcącego im.B.Prusa w Łodzi datuje się od 1946 roku. Szkoła powstała i rozwijała się razem z odradzającą się po okupacji hitlerowskiej niepodległą Polską. Oficjalnie jej nazwa pojawia się dopiero w dokumentach szkolnych i brzmi: Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Jarosława Dąbrowskiego Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi. Z dużym prawdopodobieństwem uznać można, że dzień 1 lutego 1946 roku jest datą jej powstania. Kuratorium Łódzkiego Okręgu Szkolnego przydzieliło organizatorom szkoły, z jej pierwszym dyrektorem, dr Genowefą Szwejkowską, gmach dawnej szkoły powszechnej im. Królowej Jadwigi, mieszczący się przy ulicy Stefana Jaracza 26. Tam też 12 zapaleńców rozpoczęło trud odzyskiwania utraconego w czasie wojny czasu. Mury szkoły przyjęły wówczas niezwykłe pokolenie uczniów. W ławkach zasiedli ludzie różnego wieku, różnej wiedzy, często z wielkim doświadczeniem życiowym, ci z obozów, ci z "lasu", ci, co swoje pierwsze lata młodości zmarnowali na przymusowych robotach.


1949 - 1957

- I Ogólnokształcąca Szkoła TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego im. J. Dąbrowskiego w Łodzi, ul. Jaracza 26.

Kiedy w maju 1949 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, szkoła przyjęła nową nazwę: I Ogólnokształcąca Szkoła TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego im. J. Dąbrowskiego w Łodzi. Na początku lat 50. szkołą kieruje dyrektor Franciszek Czerwiński, mądry, bezpośredni, prawy człowiek. Była to typowa jak na owe czasy jedenastolatka. Kształciła i wychowywała dzieci robotnicze, inteligenckie oraz znaczną liczbę dzieci żydowskich uratowanych z wojny. Specyfika tych czasów to codzienne, ranne apele, które gromadziły młodzież, a korytarze i schody zastępowały aulę szkolną. Pierwsza matura odbyła się w 1951 roku i było to wielkie wydarzenie w szkole.


1957 - 1958

budynek kosciuszki

- XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Aleja Kościuszki 65.

Poważne zmiany nastąpiły w lutym 1957 roku kiedy to szkoła podstawowa przyjęła imię J.Dąbrowskiego i pozostała w dotychczasowym gmachu, natomiast człon licealny od dnia 1 lutego 1957 roku, już z numerem XXI - przeniesiono do obszernego gmachu przy Alei Kościuszki 65. Nowy budynek był istotnie okazały i bardzo reprezentacyjny. Niestety, w jednym gmachu umieszczono trzy licea dzienne (XXI LO, VII LO, X LO) oraz dwie szkoły wieczorowe. Obiekt wprawdzie obszerny, ale tłok w nim panował ogromny. Nastąpiło obniżenie wyników nauczania. Liceum zatraca powoli swą indywidualność i odrębność. W tym trudnym okresie szkołą kieruje dyrektor Marcin Białek, znakomity organizator, ukochany wychowawca, "dusza" człowiek.


1959 - 1961

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, Al. Kościuszki 65

Z wydarzeń szkolnych tego okresu dwa fakty zasługują na szczególną uwagę - wydanie szkole orzeczenia organizacyjnego i uroczystość nadania patrona. Pierwszą kwestię rozwiązano dnia 2 sierpnia 1958 roku, kiedy to Ministerstwo Oświaty specjalnym pismem zatwierdziło proponowaną nazwę szkoły "XXI Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa". Dzień 14 marca 1959 roku był dniem szczególnie uroczystym. Szkoła otrzymała imię wielkiego polskiego pisarza - humanisty, Bolesława Prusa. Już wcześniej uczniowie i nauczyciele dyskutowali nad tą kwestią . Wszystkim najbliższy okazał się ten skromny w życiu, wielki duchem humanista, miłujący człowieka - "Serce Serc" - Bolesław Prus. Uroczystość połączona była z wręczeniem sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Widnieje na nim hasło: "Kształcimy wolę, myśli i uczucia".


1961 - 1976

budynek szkic

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

Nowe możliwości rozwoju szkoły zarysowały się dopiero w 1961 roku. Dnia 8 czerwca nastąpiło przekazanie szkole budynku przy ulicy Mikołaja Kopernika 2. Jest to data przełomowa w historii liceum. Od niej bowiem zaczyna się systematyczny, stały rozwój szkoły. Tu poczuliśmy się wreszcie jak u siebie. Nowy, szkolny dom, starała się stworzyć mgr Genowefa Jędrzejczak, która po nagłej śmierci nieodżałowanego dyrektora Białka objęła po nim tę funkcję. Na jej barki spadła organizacja przeprowadzki. Kolejnymi dyrektorami byli mgr Henryk Rybak - człowiek o młodzieńczej energii i wysokiej kulturze osobistej oraz mgr Anna Kałła - troskliwa, zapobiegliwa "gospodyni", która swą serdecznością i życzliwością zjednała szkole wielu przyjaciół. W tym okresie w szkole pracowało wielu doskonałych pedagogów, wśród nich byli państwo Czesława i Jerzy Artykiewiczowie - wspaniała para matematyków. Wszyscy uczniowie klas pierwszych pragnęli uczęszczać do klas, w których oni wykładali. W 1976 roku po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły, do którego muzykę skomponowała mgr Janina Golańska, a słowa ułożyła mgr Liliana Rodewald.


1976 - 1980

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

Budynek przy ul.Kopernika od samego początku dzieliliśmy z II Korespondencyjnym Liceum Wieczorowym dla Pracujących. Wynikały stąd duże trudności w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, utrzymaniu czystości, ustalaniu odpowiedzialności za zniszczone mienie itp. Te trudne i nabrzmiałe częstymi konfliktami kwestie miało rozwiązać utworzenie w 1976 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Wspólna dyrekcja, nowa organizacja pracy dawały nadzieję na szybkie rozwiązanie trudności.


1980 - 1990

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

Jednak trudności nie zostały rozwiązane. Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy decyzję władz oświatowych, które w roku 1980 zadecydowały o likwidacji Zespołu i wyprowadzeniu z budynku uczniów dorosłych. W latach 80. dyrektorami szkoły byli mgr Jan Wilczewski - kontynuator swych poprzedników, starający się, aby dobre imię XXI LO nie doznało uszczerbku i - od 1984 roku, mgr Maria Malinowska. W szkole dużo się dzieje. Popołudniami pracują koła przedmiotowe, odbywają się zajęcia sportowe i kulturalne. Szkoła słynie z wysokiego poziomu dydaktycznego. Młodzież osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych. Wspaniałe sukcesy odnosi szkolny chór "CANTEMUS", działający pod kierunkiem mgr Anny Domańskiej. Na 40-lecie szkoły w roku 1986 zostaje wydana pierwsza monografia XXI LO.


1990 - 1992

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

W lata 90. szkoła wkracza wraz z nowym dyrektorem, wybranym po raz pierwszy przez członków Rady Pedagogicznej w demokratycznych wyborach. Dyrektorem tym zostaje mgr Bożena Cichoń. Był to czas, kiedy w ślad za zmianami politycznymi w państwie nastąpiły zmiany w oświacie polskiej. Zwrócono większą uwagę na sprawy wychowawcze, w znacznym stopniu włączono rodziców do udziału w życiu szkoły. Przez zmianę charakteru uroczystości szkolnych (wspólne wigilie, jasełka) starano się uczynić szkołę bliższą, bardziej rodzinną.


1992 - 2002

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

Od 1 września 1992 roku dyrektorem XXI LO jest mgr Janusz Bąk, wybrany na drodze konkursu kuratoryjnego. Ten okres w historii szkoły upływa pod znakiem sponsorów. Szkoła żeby trwać, wzbogacać swoją ofertę edukacyjną, przyciągać uczniów, musi zarabiać. Na jesieni 1993 roku rozpoczyna się owocna współpraca ze Studium Języków Obcych M.Wawrzonka i Spółki. Popołudniami budynek przy ulicy Kopernika staje się szkołą języków obcych. Zarobione pieniądze przeznaczane są na doposażanie pracowni (komputery, telewizory, magnetowidy, słowniki, atlasy) oraz na modernizację szkolnych pomieszczeń (przebudowa szatni, sali gimnastycznej, auli i biblioteki). Wszystkie nadające się do tego pomieszczenia zamieniane są na klasopracownie, aby tylko zaradzić ciasnocie. Powstaje szkolna czytelnia i siłownia, tworzone są pracownie tematyczne (salonik literacki, pracownia antyczna i socrealistyczna). Te zmiany stanowią uzupełnienie dla wzrastającego prestiżu i pozycji szkoły wśród najlepszych łódzkich liceów. Uczniowie XXI LO odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach. Z roku na rok rośnie liczba chętnych ośmioklasistów pragnących zostać uczniami XXI LO. Nie bez wpływu pozostaje tu zapewne fakt, że odsetek absolwentów przyjmowanych na studia wyższe wynosi 90%, co najlepiej świadczy o poziomie kształcenia i wystawia szkole najobiektywniejszą z możliwych ocen. Od 1998 roku szkoła wkracza na drogę wielkich zmian, którą wytycza reforma systemu edukacji narodowej.


2003 - 2007

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

XXI LO wchodzi do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Opracowany zostaje "Program działań interwencyjnych". Uczniowie wypełniają ankietę pt. "Wiele zależy od Ciebie. Możesz uczyć się w zdrowej i bezpiecznej szkole". Realizowany jest projekt wychowawczy "Rozwiń skrzydła. Spędzaj czas mądrze". Powstaje Wewnątrzszkolny System Oceniania, jeden z najważniejszych dokumentów Liceum. Określa on prawa i obowiązki ucznia oraz nauczyciela. Na podstawie WSO opracowane zostały Przedmiotowe Systemy Oceniania. Uczniowie mają pewność, że są oceniani zgodnie z zasadami sprawiedliwości, obiektywizmu, jawności i poszanowania godności. Szkoła zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój osobowości oraz dobre przygotowanie do podjęcia studiów, daje narzędzia do zaspokojenia pasji i ambicji, wychowuje w duchu miłości do rodzinnego miasta i ojczyzny, uczy poszanowania dla tradycji i osiągnięć własnego narodu, szacunku dla praw człowieka, tolerancji, umiłowania wolności i pokoju. Rada pedagogiczna wprowadza Wewnątrzszkolne Doskonalenia Nauczycieli. Liderem ds. kształcenia zostaje Małgorzata Zaradzka-Cisek, a liderem ds. wychowania - Małgorzata Kaźmierczak (w niedługim czasie zostanie oddelegowana do pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Powstaje Klub Europejski, którego członkowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych do krajów UE. Szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których celem jest propagowanie wiedzy o krajach UE. Realizowane są liczne projekty edukacyjne, uczniowie wyjeżdżają na warsztaty edukacyjne do Brukseli, Stuttgartu, poznają Parlament Europejski, na spotkaniach z rówieśnikami z innych krajów przedstawiają atrakcje turystyczne Polski i specyfikę regionu łódzkiego. Nauczyciele organizują wymiany uczniów ze szkołami z krajów UE; do dzisiejszego dnia jest to stały element kształcenia w XXI LO. Trwają przygotowania do zjazdu absolwentów, realizowany jest projekt "Śladami naszych absolwentów". W 2007 r. Szkoła obchodzi 60-lecie istnienia. Z tej okazji powstaje obszerna publikacja na temat historii i bieżącej działalności Liceum, której autorami jest nieomal cała społeczność (ponad 300 autorów i liczni współpracownicy).


2008 - 2015

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi, ul. Kopernika 2

Z inicjatywy uczniów powstaje Kawiarenka XXI LO, miejsce integracji młodzieży. W 2011 r. dyrektorem Szkoły zostaje Małgorzata Zaradzka-Cisek. Rok później realizowany jest projekt edukacyjny z okazji 100-lecia śmierci patrona - Bolesława Prusa. Z tej okazji odbywają się debaty, warsztaty, wykłady oraz imprezy o charakterze rozrywkowym. Pracownicy i uczniowie przebierają się w stroje z epoki autora "Lalki" i uczestniczą w happeningu zamykającym Rok Prusa. Szkoła stawia na kształcenie metodą projektów. Do szczególnie udanych należą: "Szwecja - nasz sąsiad od tysiąca lat", coroczne edycje Festiwalu Piosenki Filmowej, Szkolnego Konkursu Wiedzy o AIDS, Konkursu Kolęd i Pastorałek, zawody sportowe "Prusejada", projekt "Irlandia, wyspa filozofów i pisarzy" oraz Tydzień Kultury Szkoły. Nauczyciele podejmują współpracę z kolegami z Litwy i Ukrainy i organizują wyjazdy uczniów do tych krajów. Szkoła upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o kulturze i historii Polaków mieszkających na dawnych kresach Rzeczypospolitej. W 2014 r. XXI LO przyjmuje nowy sztandar, na którym widnieje hasło "Patrzymy w przyszłość. Szanujemy tradycję". Słowa te dobrze oddają ducha Liceum. Początek nowego roku przynosi informację o znaczącym sukcesie: XXI LO na 26. miejscu w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących oraz na 22. miejscu w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2015. Szkoła rozpoczyna przygotowania do uroczystych obchodów 70-lecia istnienia w roku przyszłym.

ZDALNE NAUCZANIE 1 procent

1% podatku dla XXI LO 1 procent

E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych