Regulamin Rady Rodziców.


Na podstawie:
• art. 53. ust. 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256., poz. 2572. z późn. zm.),
• §24. ust.3. Statutu XXI LO im. B. Prusa w Łodzi.


ustala się Regulamin Rady Rodziców XXI LO im. B. Prusa w Łodzi:

1. Rada Rodziców, działająca na podstawie niniejszego regulaminu, nosi nazwę: ”Rada Rodziców XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi”, zwana dalej Radą Rodziców.
2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym w realizacji statutowych zadań z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami.
3. Terenem działalności i siedzibą Rady Rodziców jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi przy ul. Kopernika 2.
4. Działalność Rady Rodziców opiera się na pracy społecznej ogółu rodziców.
5. Rada Rodziców używa pieczęci o brzmieniu:
RADA RODZICÓW
XXI Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa
90-509 Łódź ul Kopernika 2
tel. 636-68-54 636-62-55
6. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Liceum oraz podejmowanie działań, zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Liceum.
7. Do zadań Rady Rodziców należy:
7.1. współdziałanie z Dyrektorem Liceum, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym szkołę w realizacji zadań statutowych,
7.2. opiniowanie pracy nauczycieli,ubiegających się o awans zawodowy,
7.3. pomoc w doskonaleniu organizacji pracy, warunków i bezpieczeństwa Liceum,
7.4. współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Liceum,
7.5. współdziałanie w realizacji programów nauczania i wychowywania młodzieży oraz zadań opiekuńczych Liceum,
7.6. udzielenie pomocy Samorządowi Uczniowskiego,
7.7. organizowanie działalności, mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku,
7.8. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Liceum,
7.9. przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz organowi nadzorującemu i prowadzącemu szkołę wniosków i opinii o istotnych sprawach Liceum,
7.10. dokonywanie społecznej oceny szkoły,
7.11. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, a także ustalania zasad wykorzystywania tych środków,
7.12. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Liceum rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
7.13. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, wychowania i opieki,
7.14. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
8. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy i program profilaktyki Liceum.
9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w jego sprawie, program ten ustala Dyrektor Liceum w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Liceum obowiązuje do czasu uchwalania programu przez Radę Rodziców.
10. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Liceum jest zebranie oddziałowe.
11. Zebranie rodziców wybiera spośród rady oddziałowej jednego przedstawiciela do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
12. Rada oddziałowa rodziców składa się z 3 członków.
13. Radę Rodziców stanowią delegaci rad oddziałowych w liczbie po 1 osobie z każdej oddziału.
14. Kadencja Rady Rodziców i rad oddziałowych rodziców trwa 1 rok - od 1 października danego roku do 30 września następnego roku. W wyjątkowych sytuacjach kadencja Rady Rodziców może trwać krócej. O skróceniu kadencji decyduje Rada Rodziców, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie.
15. Odwoływanie rady oddziałowej rodziców lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji następuje na wniosek co najmniej 1/3 rodziców klasy w głosowaniu według zasad przewidzianych dla wyboru rady.
16. Zmiany w składzie Rady Rodziców dokonuje się odpowiednio do zmian rad oddziałowych rodziców.
17. Przedstawiciele rad oddziałowych rodziców mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach Rady Rodziców.
18. Organami Rady Rodziców są:
18.1. Walne Zebranie Rady Rodziców,
18.2. Prezydium Rady Rodziców,
18.3. Komisja Rewizyjna,
18.4. komisje problemowe.
19. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Walne Zebranie Rady Rodziców, które odbywa się raz do roku.
20. Walne Zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:
20.1. Prezydium Rady Rodziców,
20.2. Komisję Rewizyjną,
20.3. Komisję ds. opiniowania wniosków nauczycieli, ubiegających się o awans zawodowy.
21. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3-4 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
22. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób, wybierając spośród siebie przewodniczącego (ewentualnie zastępcę) i sekretarza.
23. Prezydium Rady Rodziców może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków lub rad oddziałowych rodziców i osób współdziałających z Radą spoza Liceum (jako ekspertów, sponsorów itp.) dla wykonania określonych zadań.
17. Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczącego i sekretarza.
18. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady udział bierze Dyrektor Liceum lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
19.Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić z głosem doradczym przedstawiciele organizacji społecznych i innych instytucji współdziałających z Liceum.
20. Do kompetencji Prezydium Rady Rodziców należy:
20.1. kierowanie całokształtem pracy Rady w okresie między jej posiedzeniami,
20.2. utrzymywanie stałej więzi i współdziałanie z Dyrektorem Liceum i Radą Pedagogiczną,
20.3. opracowanie rocznych planów finansowych i programów działania Rady Rodziców,
20.4. podejmowanie decyzji, dotyczących działalności finansowo-gospodarczej,
20.5. nadzór nad gospodarką finansową Rady,
20.6. reprezentowanie rodziców na zewnątrz Rady.
21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
21.1. ocena sprawozdań z działalności Rady Rodziców przedstawionych przez Prezydium przedstawienie ich na zebraniach Rady wraz z wnioskami, dotyczącymi udzielania absolutorium Radzie Rodziców,
21.2. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności Rady Rodziców i komisji problemowych pod względem formalno-prawnym,
21.3. przeprowadzenie badań celowości i prawidłowości wydatków finansowych.
22. Rada Rodziców powołuje komisję do spraw opiniowania wniosków nauczycieli, ubiegających się o uzyskanie awansu zawodowego. W skład tej komisji wchodzą trzy osoby, a jej zadaniem jest przedstawienie pisemnej opinii o pracy nauczyciela, ubiegającego się o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego.
23. Rada Rodziców i Prezydium Rady Rodziców wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał.
24. Prezydium Rady Rodziców podejmuje uchwały z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji problemowych.
25. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów.
26. Ustalenie quorum oraz prawomocności decyzji zebrania ustala każdorazowo przewodniczący lub sekretarz Prezydium Rady Rodziców.
27. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem, postanowieniami Statutu Liceum lub ważnym interesem Liceum, Dyrektor Liceum zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni od daty jej zawieszenia uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
28. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 34., Dyrektor Liceum lub Rada Rodziców przekazuje w terminie 14 dni sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.
29. W sprawach spornych Rada Rodziców i Dyrektor Liceum mogą odwołać się do organu nadzorującego szkołę.
30. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, odpowiedzialny jest sekretarz.
31. Rada Rodziców gromadzi fundusz na finansowanie działalności związanej z realizacją zadań, o których jest mowa w ust. 44.
32. Fundusz Rady Rodziców pochodzi ze składek oraz dochodów uzyskiwanych przez Radę, z prowizji od składek uczniów na ubezpieczenie, z wpłat od osób fizycznych, organizacji i instytucji, do których zwróci się Prezydium Rady Rodziców, a także z dochodowych imprez organizowanych przez Radę dla rodziców i mieszkańców środowiska Liceum.
40. Rada Rodziców może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków prowadzi z zachowaniem w tym zakresie przepisów.
41. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu plenarnym lub posiedzeniu Prezydium. Propozycję wysokości przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców.
42. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego z rodziców.
43. Realizacja zadań finansowych Rady Rodziców następuje w oparciu o preliminarz budżetowy sporządzony na rok szkolny.
44. Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane przede wszystkim na:
44.1. organizowanie pomocy wychowawczo–opiekuńczej, zdrowotnej, kulturalno– oświatowej, materialnej dla uczniów, którzy nie posiadają niezbędnej opieki i warunków kształcenia się,
44.2. dożywianie uczniów lub zakupy odzieży, podręczników itp.
44.3. polepszenie warunków rozwoju samorządności uczniowskiej w szkole (np. zakupy sprzętu, dofinansowania wycieczek, imprez szkolnych itp.),
44.4. finansowanie kół zainteresowań,
44.5. dofinansowanie szkolnych konkursów, imprez sportowych (np. zakup nagród, materiałów do dekoracji sali i innych),
44.6. przyznawanie nagród pieniężnych za osiągnięcia w nauce,
44.7. doraźne zakupy pomocy naukowych oraz na ich naprawę,
44.8. bieżące naprawy urządzeń, np. elektrycznych, wodno–kanalizacyjnych i wyposażenie szkoły w sprzęt w przypadku braku na ten cel środków finansowych w budżecie szkoły,
44.9. wynagradzanie dwóch pracowników, zatrudnionych przez Radę Rodziców (kasjera, księgową).
45. Funduszami Rady Rodziców dysponuje Prezydium zgodnie z ustalonymi preliminarzami budżetowymi. Rokiem obrachunkowym w gospodarce Rady jest okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego.
46. W gospodarce finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania.
47. Za całokształt gospodarki finansowej Rady Rodziców odpowiedzialny jest księgowy oraz Dyrektor Liceum.
48. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy w celu przekazywania i przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat.
49. Na pokrycie bieżących wydatków Rada Rodziców może dysponować pogotowiem kasowym, którego wysokość corocznie ustala Prezydium Rady Rodziców w formie uchwały.
50. Rada Rodziców zatrudnia pracowników do wykonywania regulaminowych zadań Rady – kasjera, księgowego, osoby do prowadzenia zajęć w kołach naukowych itp.
51. Regulamin Rady Rodziców opracowany jest przez Radę Rodziców.
52. Regulamin ten zatwierdzony jest przez Walne Zebranie Rady Rodziców.
53. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców mogą nastąpić na zebraniach Rady Rodziców.
54. W przypadku nierespektowania uprawnień statutowych i regulaminowych przez dyrekcję Liceum lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Liceum lub kierownictwa pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. W przypadku konfliktu zaistniałego na tym tle Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organu nadzorującego szkołę.
55. Członkowie oddziałowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.
56. Członkowie oddziałowych rad rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, mają prawo do rezygnacji z pełnienia swoich obowiązków po uprzednim złożeniu prośby na ręce Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców.
57. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Rady Rodziców.
E-dziennik

Zastępstwa klasy zwalniane

Plan lekcji plan lekcji

Prawo szkolne statut

Skład SU samorzad uczniowski

SU na Facebooku samorzad uczniowski

Do pobrania do pobrania

BIP bip

Informacje Administratora
Danych Osobowych